Velkommen

23-08-2022

Efterafgrøder kan være med til at sikre fremtidens energiforsyning

 

Der skal tænkes i nye løsninger, når den globale energiudfordring skal løses. Derfor foreslår DAKOFO, at efterafgrøder bruges som biomasse til biogasanlæg.

Lige nu kører mejetærskerne nærmest i døgndrift på de danske marker for at få høsten i hus. Når afgrøderne er høstet og halmballerne presset, bliver der hvert år sået efterafgrøder på et areal, der tilsammen er større end Fyn. Efterafgrøderne skal mindske kvælstofudvaskningen fra marken er høstet, til der etableres en ny afgrøde det følgende forår.

I mange tilfælde nedpløjes eller nedvisnes efterafgrøden, men det bør undersøges, hvorvidt den biomasse, der kan produceres igennem efterafgrøder, kan bruges til energiformål. Det mener DAKOFO, brancheforeningen for de danske korn- og foderselskaber.

”Europa står overfor en stor udfordring i at sikre sine borgere tilstrækkeligt energi over de kommende år. Den grønne omstilling og nu senest krigen i Ukraine har lagt et stort pres på den europæiske energiforsyning. Derfor lægger Europakommissionen op til en fordobling af den europæiske produktion af biometan, og det betyder, at biogas kommer til at spille en endnu større rolle. Det er afgørende, at vi finder løsninger til at levere biomasse til denne sektor, uden at dette skaber unødig konkurrence for vores foder- og fødevareproduktion eller stiller krav til større arealanvendelse,” siger Kristian Hundebøll, bestyrelsesformand i DAKOFO.

 

Stort potentiale

DAKOFO estimerer, at der i Danmark ca. er et efterafgrøde‐areal på omkring 500.000 hektar årligt. Med et estimeret udbytte til biomasse på omkring 1,5 – 2,0 tons pr. hektar er der et samlet produktionspotentiale på omkring 900.000 tons biomasse, som kan høstes og afsættes til biogassektoren. Ved fuld udnyttelse af dette potentiale vil der være grundlag for på denne måde at skaffe biomasseråvarer svarende til en udvidelse af den dansk biogasproduktion med mindst en fjerdedel.

”Vi skal afsøge alle muligheder, når det handler om at sikre en stabil energiforsyning. Hvis det viser sig, at efterafgrøder kan bruges til biomasse, så sidder landbruget på en stor, uforløst ressource, som kan bringes i spil,” siger Kristian Hundebøll.

I samme ombæring opfordrer brancheforeningen til, at der kigges på mulighederne for at tillade brugen af en mindre mængde startgødning for at få efterafgrøderne godt i gang i august.